privacy verklaring

Zenber Architecten gevestigd aan Levantkade 49 A, 1019 MJ Amsterdam Nederland, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens
Zenber Architecten
Levantkade 49 A,
1019 MJ Amsterdam
The Netherlands
+31 (0) 20 3314427
info@zenber.nl
www.zenber.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zenber Architecten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres (Anonymized IP)*
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type

* IP4-IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid
om het laatste octet van het IP-adres van uw websitebezoekers te verwijderen. Dit gebeurt in
tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Google noemt dit
‘anonimiseren’.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat het resterende deel van het IPv4-adres nog steeds
een persoonsgegeven is. Het gaat bij IPv4 namelijk om een groep van maximaal 256 computers.
Maar de AP vindt het verwijderen van het laatste octet wél een belangrijke maatregel om de
risico’s voor uw websitebezoekers te verkleinen.
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens – Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@zenber.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zenber Architecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief (mits u hiervoor toestemming geeft)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten en producten bij u af te leveren
– Zenber Architecten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Zenber Architecten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Zenber Architecten tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zenber Architecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Boekhouding: De persoonsgegevens van klanten die op onze facturen vermeld staan bewaart
Zenber Architecten 7 jaar lang, dit is volgens de richtlijnen van de belastingwetgeving.
Bewaarde persoonsgegevens: geslacht, voor- en achternaam, bedrijfsgegevens, btw-nummer,
adresgegevens.
Dienstverlening: De persoonsgegevens blijven bewaard totdat Zenber Architecten een verzoek om
wijziging of verwijdering ontvangt. Bewaarde persoonsgegevens: geslacht, voor- en achternaam,
bedrijfsgegevens, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (Anonymized IP),
overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
(telefoongesprekken worden niet opgenomen).
Nieuwsbrief: Het emailadres wat ingevuld wordt met betrekking tot het ontvangen van de
nieuwsbrief van Zenber Architecten blijft actief en dus bewaard tot de relatie zijn of haar
nieuwsbrief opzegt, of tot het e-mailadres wordt opgeheven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zenber Architecten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. Zenber Architecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zenber Architecten gebruikt alleen technische en functionele cookies*, en analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy.

*Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zenber Architecten en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zenber.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zenber Architecten wil u er tevens op wijzen dat
u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zenber Architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.